байгаль орчинд хор хөнөөл учруулах шохойн бөмбөлөг олборлох