хамгийн сүүлийн үеийн уул уурхайн гэрээт гүйцэтгэгчдийн газар