mimineral боловсруулалт дахь уул уурхайн давуу талууд